Cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Woningcorporatie woCom

Inleiding
Woningcorporatie woCom (hierna te noemen woCom) is een corporatie die zich hoofdzakelijk bezig houdt met het huisvesten van haar doelgroep. In het kader hiervan heeft woCom een drietal afgesloten parkeerterreinen in Helmond West, genaamd Hertoghof, Ridderhof en Markieshof. Deze parkeerplaatsen zijn verhuurd aan de huurders van de omliggende woningen en in een aantal gevallen ook verhuurd aan eigenaar/kopers van omliggende woningen. Op en rond deze terreinen met parkeerplaatsen is het door de aard van de ligging mogelijk dat personen zich redelijk anoniem bewegen en daarbij deze terreinen verkeerd gebruiken. Denk daarbij aan de opslag van goederen, voor het stallen van caravans en aanhangwagens en het achterlaten van (sloop)afval. Om het bedoelde gebruik (parkeren van personenauto’s en/of andere motorvoertuigen die binnen de kaders van de parkeerplaats passen) beter te kunnen handhaven en zodoende de leefbaarheid en veiligheid voor de omwonenden beter te waarborgen, worden deze terreinen beveiligd met camera’s.

Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bewoners en bezoekers van dit terrein.

Artikel 1: doel van het cameratoezicht
WoCom heeft als verhuurder de verplichting haar huurders het ‘rustig woongenot’
te verschaffen, wat onder meer het waarborgen van de veiligheid van de huurders inhoudt. Het cameratoezicht is gerealiseerd ter bescherming en veiligheid van de huurders en het behoud van de leefbaarheid in de woonomgeving. Verder dient het cameratoezicht ter bescherming van de private eigendommen van woCom en haar huurders. Het cameratoezicht zal door de preventieve werking die ervan uit gaat, rust en een gevoel van veiligheid creëren onder de huurders.

Artikel 2: taken en verantwoordelijkheden
1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van woCom.
2. WoCom draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden zo nodig direct hersteld.
3. WoCom draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
4. Een medewerker van woCom stelt beeldmateriaal direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door een derde, hetzij politie, bewoner of bezoeker.
5. De medewerkers van woCom van gebiedsteam Helmond-West zijn bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen dan wel het ter beschikking stellen aan derden als bedoeld in artikel 4 en 5. Onder het begrip betrokkenen wordt verstaan de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, derhalve de huurders van de parkeerplaatsen en de bezoekers van de terreinen.
6. Het technisch beheer en onderhoud van het camerasysteem geschiedt door de firma TKS Security B.V.

Artikel 3: privacy van bewoners en bezoekers
1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
2. WoCom kondigt ter plaatse aan, door middel van stickers en/of borden, dat er beeldopnames worden gemaakt. De stickers en/of borden zijn aangebracht op of duidelijk zichtbaar vanaf alle toegangen tot de terreinen, behoudens de toegangen vanuit de woning van omwonenden. Op de stickers en/of borden staat de volgende tekst: ‘Deze ruimte wordt door videocamera’s bewaakt, ter bescherming van het terrein en de veiligheid van de omwonenden’ of een tekst/pictogram met een vergelijkbare strekking.

Artikel 4: inzage in opgenomen beeldmateriaal
1. Gelet op de bescherming van de privacy gelden restricties voor het inzagerecht. Betrokkenen kunnen beeldmateriaal opvragen bij woCom.
2. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldmateriaal waarop slechts de betrokkene te zien is.
3. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Bijvoorbeeld tussen 21.00 uur en 21.15 uur.
4. Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door woCom, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van het beeldmateriaal is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy.
5. De Buurtbeheerder beoordeelt samen met de pocescoach binnen woCom de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen.
6. WoCom beslist binnen vijf werkdagen op een verzoek van een betrokkene tot inzage van het beeldmateriaal.
7. Inzage in het beeldmateriaal wordt verstrekt op het kantoor van woCom onder
aanwezigheid van een van de betrokken medewerker(s). De betrokkene dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de betrokken personen van woCom, waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.
8. Personen die inzage in beeldmateriaal krijgen, tekenen een inzageverklaring.

Artikel 5: verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
1. Het verstrekken van beeldmateriaal aan derden geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van de beeldopnamen. De medewerkers van woCom van gebiedsteam Helmond-West beoordelen de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt door hen gedaan met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. De persoon die beeldmateriaal ontvangt dient zich vooraf aan de betrokken medewerker van woCom te legitimeren.
3. De persoon die het beeldmateriaal ontvangt tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.
4. Beeldmateriaal wordt aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt, dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering.
5. De politiefunctionaris dient zich vooraf aan de betrokken medewerker van woCom te legitimeren.
6. De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.
7. Het beeldmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Artikel 6: het camerasysteem en beveiliging
1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van recorders. Aan deze recorders zijn zichtbare en mogelijk niet-zichtbare camera’s gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt in de algemene ruimten.
2. De recorders staan opgesteld in voor publiek afgesloten ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor woCom-medewerkers of personeel van het bedrijf dat in opdracht van woCom het technisch beheer en het onderhoud aan het camerasysteem uitvoert.
3. De recorders wissen het beeldmateriaal automatisch iedere 30 dagen.
4. De beelden worden alleen bekeken door daartoe bevoegde medewerkers wanneer daar aanleiding voor is. Er is sprake van aanleiding bij een waargenomen of een vermoeden van een strafbaar feit, een ongeval of een andere gebeurtenis die vraagt om optreden of bewijsvoering.

Artikel 7: informatieverstrekking
Dit protocol zal woCom via haar website ter beschikking stellen aan eenieder die daarin geïnteresseerd is. Ook is het protocol schriftelijk op te vragen bij woCom.

Artikel 8: klachten
Klachten over de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking kan men indienen bij woCom. Wanneer men in onderling overleg niet tot een oplossing komt, kan de betrokkene besluiten een klacht ter bemiddeling voor te leggen aan de Regionale Geschillencommissie.

 

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×