Visitatie met maatschappelijke meerwaarde

De visitatie 2014-2017 leverde voor woCom een mooi resultaat op. Een onafhankelijke visitatiecommissie beoordeelde onze prestaties positief. Zowel in onze maatschappelijke rol als in  bedrijfsvoering in de afgelopen 4 jaar, maar ook voor onze plannen en ambities voor de komende jaren. Een mooi resultaat, waarmee we laten zien dat we de verantwoordelijkheid nemen voor onze dienstverlening en onze maatschappelijke opgaven. Bovendien biedt de visitatie ons aanknopingspunten om onze inzet door te zetten en er van te leren. Zodat we het nóg beter gaan doen. Samen met onze huurders en onze partners.

Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder woCom: “Leren, en elke dag kijken wat we weer een beetje anders en beter kunnen doen, vinden we belangrijk. We hebben de visitatiecommissie uitgenodigd om letterlijk een kijkje te nemen in onze leefwereld. De commissie heeft zo ervaren hoe woCom zelf functioneert, maar ook in welke netwerken woCom actief is en wat dat betekent.”

Experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’
Voor de visitatie 2014-2017 nam woCom deel aan het proefproject ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De leden van de visitatiecommissie namen als observator deel aan netwerkbijeenkomsten en interne overleggen van woCom, in plaats van alleen gesprekken met belanghebbenden te voeren. Participerend visiteren in het netwerk, zo noemen we dat. Door dit proefproject levert de visitatie meer maatschappelijke meerwaarde op. Meelopen in de dagelijkse praktijk helpt de visitatiecommissie een beter beeld te krijgen van de prestaties van woCom zelf, van woCom als netwerkpartner en van de kwaliteit van het netwerk zelf. Ook heeft de commissie, met rondritten door onze buurten en wijken, een goed beeld kunnen vormen van het werkgebied en de opgaven daarin.

Positieve resultaten in alle prestatievelden
De rapportcijfers van woCom zijn op alle onderdelen gestegen ten opzichte van de visitatie over de periode 2010 t/m 2013. Daar zijn we trots op, want we willen ons voortdurend ontwikkelen. “In de visitatie 2014-2017 heeft de commissie woCom leren kennen als een open, zelfkritische samenwerkingsgerichte organisatie”, valt te lezen in het visitatierapport. “WoCom is erin geslaagd om in de afgelopen vier jaar opnieuw een omslag te realiseren: van een zakelijke vastgoedgerichte organisatie naar een maatschappelijk gedreven netwerkpartner met een sterke focus op dienstverlening.”

Presteren naar opgaven en ambities: 7,8
Presteren volgens belanghebbenden: 7,4
Presteren naar vermogen: 7,7
Governance: 8,0

Totaal gemiddelde beoordeling woCom: 7,7

Mirjam Kräwinkel: “Wij zijn erg blij met de resultaten van deze visitatie. Op alle prestatievelden zijn we gegroeid. Dat is een compliment aan alle woCom-medewerkers en de Raad van Commissarissen. Los van de inhoudelijke resultaten, zijn wij het meest trots op het feit dat ondanks alle ontwikkelingen waar woCom mee te maken heeft gehad, wij onze koers evenwichtig en steeds beter zijn gaan invullen. Het gaat ons daarbij niet om mooie plannen, maar om het doen.”

Presteren naar opgaven en ambities: 7,8
Bij Presteren naar Opgaven kijkt de visitatiecommissie naar de opgaven ten opzichte van de daadwerkelijke maatschappelijke prestaties. Ofwel: hoe verhouden de geleverde prestaties zich tot de opgaven in het werkgebied? WoCom scoort hiervoor een 8,0. De commissie kijkt ook naar de maatschappelijke ambities van woCom in de visitatieperiode. Centraal staat de vraag: sluiten de ambities aan bij externe opgaven die in het werkgebied spelen? Hiervoor scoort woCom een 7,7. Voor de beoordeling maakte de visitatiecommissie gebruik van de observaties tijdens deelname aan bijeenkomsten, van informatie uit visitatiegesprekken en uit onder andere woningmarktonderzoeken, woonvisies en prestatieafspraken.

De visitatiecommissie concludeert dat woCom de betaalbaarheid borgt met een gematigd huurbeleid. WoCom geeft goed opvolging aan de prestatieafspraken. Zo zijn nieuwbouwprojecten gerealiseerd, ook voor wonen met zorg, en is er bijzondere aandacht voor de positie van kwetsbare huurders.

Presteren volgens belanghebbenden: 7,4
Het uitgangspunt van Presteren volgens Belanghebbenden is de beoordeling van de prestaties van woCom dóór onze belanghebbenden. Dat zijn bijvoorbeeld huurdersorganisaties, gemeenten en zorg- en welzijnspartijen. De commissie vroeg belanghebbenden een cijfer te geven op 3 onderdelen en deze ook te motiveren tijdens een gesprek. De gemiddelde cijfers zijn als volgt: de prestaties van woCom (7,5), de relatie en communicatie (7,3) en de invloed van belanghebbenden op het beleid (7,1).

De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van woCom voor de kwaliteit in wijken en buurten hoog. Partners zijn tevreden over de samenwerking met woCom en de prestaties van de afgelopen jaren. Ook de invloed op beleid is ruim voldoende. De commissie gaf daarnaast enkele tips over de huisvesting van verschillende doelgroepen, investeringen en onderhoud van vastgoed en intensivering van de samenwerking.

Presteren naar vermogen: 7,7
Presteren naar Vermogen gaat over het financiële vermogen van de woningcorporaties. De visitatiecommissie kijkt daarbij naar de financiële middelen die woCom gebruikt bij het uitvoeren van maatschappelijke opgaven. De vraag is in hoeverre er optimaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheden, of er een onderbouwde visie aanwezig is en of woCom heeft gehandeld zonder haar voortbestaan op het spel te zetten. De beoordeling vond plaats op basis van financiële documenten en verslaglegging en de oordeelsbrieven van de externe toezichthouders. In de drie te beoordelen onderdelen zijn de cijfers van woCom als volgt: de financiële continuïteit (7,0), de doelmatigheid (8,0) en de vermogensinzet (8,0).

De visitatiecommissie beoordeelt de vermogensinzet van woCom als goed. Er is een helder afwegingskader waarmee woCom investeringen maatschappelijk en financieel onderbouwt. Er is ruim aandacht voor financiële continuïteit en de doelmatigheid is sterk ontwikkeld.

Governance: 8,0
Governance gaat over alles wat te maken heeft met de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties. Bij het beoordelen hiervan bekijkt de visitatiecommissie in hoeverre governance-aspecten bijdragen aan het leveren van een goede maatschappelijke prestatie.

De beoordeling vond plaats op basis van reglementen en documenten en de toepassing daarvan in de praktijk en tijdens in vergaderingen. Daarnaast gaven de visitatiegesprekken belangrijke input voor de beoordeling. In de drie te beoordelen onderdelen zijn de cijfers van woCom als volgt: de kwaliteit van besturing (8,3), de kwaliteit van het interne toezicht (7,7) en de externe legitimering en verantwoording (8,0).

De visitatiecommissie stelt vast dat de planning- en controlcyclus van woCom goed op orde is. De commissie heeft zeer hoge waardering voor de wijze waarop woCom voortgang activiteiten monitort. Het toezicht is goed georganiseerd met een sterke Raad van Commissarissen. De openbare verantwoording is goed vormgegeven.

Onze sterke punten volgens de visitatiecommissie
+ De basis is prima op orde: zowel volkshuisvestelijk, organisatorisch als financieel.
+ Goede lokale verankering op bestuurlijk en uitvoerend niveau.
+ WoCom is een bruggenbouwer tussen systeemwereld en leefwereld.
+ Agenda-settend in het netwerk.
+ Goede relaties met belanghebbenden.
+ Open en transparante werkwijze.
+ Sterk ingebed systeem van plan, check en act, zowel op strategisch als op operationeel niveau.
+ Goed ingevulde toezichtsfunctie.

Agenda voor de toekomst
Wij zijn blij met de resultaten van de visitatie. We willen die inzet voortzetten, maar ook nog versterken. De maatschappelijke opgaven van woningcorporaties, het goed huisvesten van mensen met een kleinere beurs en mensen die daarbij wat extra ondersteuning nodig hebben, vragen ook de komende jaren echte aandacht. WoCom zet zich daar met overtuiging voor in, met een inzet die past bij de eigenheid van het werkgebied en de tijdsgeest. Wij beseffen dat de vraagstukken complex zijn en dat wij die alleen in goede samenwerking kunnen oppakken.

Belangrijk voor onze ontwikkeling is de verdere vormgeving van onze rol als netwerkpartner. Groei van de professionaliteit van medewerkers en zoeken van anderen manieren van samenwerken zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Daarmee ontstaat ruimte voor maatwerk en oplossingen in samenwerking met netwerkpartners.

Mirjam Kräwinkel: “In ons netwerk is de grote inzet van onze huurderorganisaties voor ons van grote waarde. Zij houden ons scherp in onze prestaties. Daar zijn we oprecht dankbaar voor.”

De visitatiecommissie waardeert onze inzet om netwerken te versterken en benoemt kansen om daarin door te groeien. Kansen die wij willen benutten. Wij geven daar graag samen met onze huurders, maatschappelijke organisaties en ketenpartners invulling aan. Zodat we vandaag en morgen een thuis kunnen bieden aan onze doelgroep door dienstverlening met meerwaarde.

Klik hier om het rapport of de samenvatting te openen.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×