U woont in Helmond en heeft met spoed woonruimte nodig

Er is één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Sint Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.

Komt u in aanmerking voor Urgentie?

De voorwaarden zijn:

• U bent minimaal 18 jaar.
• U bent dakloos of u dreigt dakloos te worden buiten uw eigen schuld. Als u in deze situatie zelf een tijdelijk onderkomen heeft geregeld ter overbrugging, maar hier niet langdurig kan blijven wonen, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor urgentie.
• U heeft een woning nodig, maar u kunt zelf geen woning kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar.
• Het inkomen van u en uw eventuele partner samen is lager dan € 38.035,- (prijspeil 2019).
• U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en/of bij Woonbedrijf.
• U heeft zelf actief naar woonruimte gezocht en u heeft geen woningaanbod van een corporatie geweigerd.
• U of uw eventuele partner heeft niet eerder urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.
• U of uw eventuele partner staat niet geregistreerd op de Kansen- en Sanctielijst.

Ook gelden er voorwaarden voor uw persoonlijke situatie. In het bestand ‘Voorbeelden situaties aanvragen urgentieregeling’ staat wanneer u mogelijk wel of niet in aanmerking komt voor urgentie.

Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt uw aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden. Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen.

Bij het indienen van de aanvraag betaalt u € 45,-. U krijgt dit bedrag terug als uw urgentie wordt toegewezen.

Hoe kunt u urgentie aanvragen?

Afhankelijk van het type urgentie dat u wilt aanvragen neemt u contact op met één van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE (Woningcorporaties: Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Sint Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners en Gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre ). Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit. Dit heeft namelijk géén invloed op eventuele toekenning van de urgentie of toewijzing van een woning.

Met de corporatie of gemeente bespreekt u eerst of u mogelijk in aanmerking komt voor urgentie.
Is dit het geval dan wordt er met u een gesprek gepland. Daarvoor moet u de volgende formulieren/documenten meenemen:

• Een ingevuld aanvraagformulier voor urgentie. In dit aanvraagformulier vermeld u ook waarom u urgentie aanvraagt.
• Bewijzen die uw aanvraag voor urgentie onderbouwen, zoals bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.
• Geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en eventueel uw partner.
• Uittreksel van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van maximaal 3 maanden oud, waarop uw gezinssamenstelling en adreshistorie staat. Uittreksel BRP moet van de Gemeente zijn. Een uittreksel uit Mijnoverheid.nl wordt niet geaccepteerd.
• Een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
• Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw eventuele partner.
• Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende (bij Wooniezie of Woonbedrijf).
• Als u een woning huurt een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.

De kosten voor een aanvraag urgentie zijn € 45,-. Deze moeten per pin betaald worden.
Om een goede afweging te kunnen maken komt het regelmatig voor dat er nog aanvullende stukken worden opgevraagd. Houdt u hier rekening mee.

Beoordeling van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Huisvestingsverordening. Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie die niet valt onder WMO, dan beoordeelt een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie die valt onder WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de corporatie uw aanvraag.

Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden.
Binnen zes weken krijgt u bericht.

Als u urgentie krijgt wordt u aan één van de corporaties in het SGE gekoppeld. De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen zes maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie.

Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrij komen is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie, dan vervalt de urgentie en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Bent u het niet eens het besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken. Een bezwaarschift dient u in bij de Commissie Bezwaarschriften. Het adres is:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Deze Commissie Bezwaarschriften handelt de bezwaarschriften af namens alle gemeenten uit het SGE.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij voorkeur stuurt u een afschrift van het bestreden besluit mee.

Als u bezwaar heeft gemaakt kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Daar zijn kosten aan verbonden.

Een verzoek voor een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend. Dat doet u via de website www.rechtspraak.nl. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD / e-Herkenning). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar Wooniezie.nl.

De Huisvestingsverordening lezen? Kijk dan op de www.stedelijkgebiedeindhoven.nl

 

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×